Cookie use on this website

We use cookies to ensure that we can provide you with the best experience on our website. If you continue we assume you consent to receive all cookies from this website. More Info.

 

Deze actuele prijs voor verkoop in België en het Groothertogdom Luxemburg annuleert en vervangt alle voorgaande prijzen en is van toepassing vanaf 1 januari 2024.


Edialux-Formulex NV behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de aangegeven prijzen tijdens het seizoen te wijzigen, o.a. ten gevolge van schommelingen in grondstof- en energieprijzen en/of drukfouten. De prijzen zijn gebaseerd op de huidige waarde van de grondstoffen en kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.


Daarnaast zijn de algemene voorwaarden van Edialux-Formulex NV, zoals hieronder vermeld, van toepassing op alle verkopen en/of leveringen. Edialux-Formulex NV wijst uitdrukkelijk alle afwijkende voorwaarden van de hand.


De aangegeven prijzen zijn eenheidsprijzen per verpakking (inclusief verpakkingskosten, behalve voor speciale verpakkingen voor de export). De verpakking is niet inbegrepen in de factuur en wordt niet teruggenomen (behalve de verzendingskosten). De vermelde dealerprijzen (onderstreepte prijzen zijn nettoprijzen) zijn exclusief BTW, recuperatie, bébat en bijdragen aan het grondstoffenfonds; de vermelde overheidsprijzen zijn inclusief BTW.


Prijzen geldig voor gratis levering vanaf €300 excl. BTW. Voor bestellingen van minder dan €300 worden extra transportkosten van ten minste €20 euro aangerekend. Wij behouden ons het recht voor om de goederen enkel onder rembours te verzenden.


Afhaling in de fabriek te Bornem (enkel na telefonische afspraak 24 uur op voorhand). Ga bij het afhalen altijd naar het logistieke loket (verzamelpunt) voordat u gaat laden: openingstijden Edialux-winkel: ma t/m donderdag 8.00 - 12.15 uur & 12.45 - 16.45 uur vr 8.00 - 12.15 uur & 12.45 - 16.00 uur. Wij zijn gesloten tussen Kerstmis en Nieuwjaar en op feestdagen.


Klachten over zichtbare schade bij de levering moeten onmiddellijk op het daartoe bestemde document worden vermeld. Klachten over niet zichtbare schade aan de geleverde goederen dienen binnen 48 uur schriftelijk of per e-mail te worden gemeld aan customerservice@edialux.be. Klachten over niet zichtbare schade aan de geleverde goederen dienen binnen 2 dagen schriftelijk of per e-mail te worden gemeld. In geval van niet-naleving is Edialux niet meer verantwoordelijk voor deze schade. Edialux is niet verantwoordelijk voor zendingen die zonder handtekening geleverd worden op verzoek van de klant en waarbij er beschadigingen of ontbrekende items zijn. Dezelfde regels gelden voor zichtbare of niet-zichtbare schade op het moment van inzameling.


Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden
Onze hieronder vermelde algemene voorwaarden zijn de enige die van toepassing zijn, niettegenstaande alle andere bijzondere en algemene voorwaarden vermeld op de bestelbonnen of andere documenten van de koper of klant.


1/ Onze aanbiedingen en orderbevestigingen zijn slechts 5 dagen geldig, tenzij wij besluiten ze toch uit te voeren.


2/ De opgegeven leveringstermijnen zijn niet bindend en worden slechts ter informatie gegeven, zodat een eventuele vertraging in de levering de koper niet het recht geeft om schadevergoeding te eisen of om de bestelling te annuleren. Er mag geen bedrag worden ingehouden als garantie voor de levering.


3/ Alle leveringen geschieden op de vestigingsplaats te Bornem. De overhandiging van de goederen geschiedt op geldige wijze door de terbeschikkingstelling van het verkochte materiaal aan de koper in onze lokalen zodra de goederen geïndividualiseerd zijn. In ieder geval is het risico van de goederen voor de koper vanaf het ogenblik van de terbeschikkingstelling, zelfs in geval van levering of vervoer door de verkoper.

4/ Garanties en verantwoordelijkheden : Gewasbeschermingsmiddelen : Onze produkten worden pas op de markt gebracht na een grondige studie van hun doeltreffendheid en veiligheid en na toelating of goedkeuring door de bevoegde ministeries. Wij garanderen onze producten voor wat betreft hun inhoud, kwaliteit en conformiteit, op voorwaarde dat ze verkocht worden in de originele gesloten verpakking. Aangezien wij geen controle hebben over externe factoren bij het gebruik van onze producten, zoals de gebruikte concentratie en hoeveelheid, de gebruikte methode en apparatuur, klimatologische en milieufactoren, de aard van het behandelde voorwerp, enz., kunnen wij de doeltreffendheid van de behandelingen niet garanderen, noch kunnen wij aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade. Garantie uitrusting: Al onze uitrusting wordt gedekt door een fabrieksgarantie. De klant is verantwoordelijk voor het verzenden van defecte apparatuur. Niet gedekt door deze garantie zijn: activeringsbuizen, afdichtingen en normale slijtage van bewegende onderdelen. Oorzaken van verhindering : De Verkoper ziet af van de verplichting tot levering indien de uitvoering van het contract geheel of gedeeltelijk verhinderd of vertraagd wordt door het optreden, hetzij bij de Verkoper, hetzij bij een van zijn gebruikelijke leveranciers, van een toevallige gebeurtenis, een geval van overmacht of enige andere oorzaak buiten zijn wil, zoals (bij wijze van voorbeeld) het optreden van de Prins, of een tekort in de bevoorrading van producten. In dergelijk geval zal, zodra het bestaan van deze uitzonderlijke oorzaak is vastgesteld, de overeenkomst van rechtswege ontbonden zijn, zodat de verkoper nooit verplicht zal zijn de ontbrekende goederen aan te vullen door een beroep te doen op ongebruikelijke bevoorradingsbronnen of leveranciers, noch enige schadevergoeding te verlenen aan de koper.


5/ Om geldig te zijn, moet elke klacht betreffende de hoeveelheid, de aard, de kwaliteit en de conformiteit van de goederen op het ogenblik van de aanvaarding en uiterlijk binnen 5 dagen na ontvangst per aangetekend schrijven worden meegedeeld. Klachten over gebreken die niet zichtbaar zijn, moeten binnen 8 dagen na ontdekking en uiterlijk 6 maanden na levering per aangetekend schrijven worden bevestigd. In geen geval kan een klacht leiden tot de gehele of gedeeltelijke opschorting van betaling. In elk geval is onze aansprakelijkheid beperkt tot de vervanging van de geleverde goederen, met uitsluiting van elke andere vergoeding voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade, zoals schade aan personen, goederen en beplantingen van de koper of van derden.


6/ Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, zijn onze facturen contant betaalbaar op onze zetel te Bornem. Eventuele wisselkoersrisico's zijn uitsluitend ten laste van de koper die ons moet vergoeden of vermijden. Tenzij anders overeengekomen zijn onze vertegenwoordigers of agenten niet gemachtigd om namens ons bedragen te innen.

7/ Voor elk bedrag dat door de koper niet op de vervaldag is betaald, is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een rente van 1% per maand verschuldigd, waarbij elke begonnen maand als een volledige maand wordt beschouwd. Bovendien is de koper in geval van laattijdige betaling een schadevergoeding verschuldigd die forfaitair wordt vastgesteld op 10% van het factuurbedrag met een minimum van 100 €. Bovendien behouden wij ons het recht voor om de werkelijk veroorzaakte schade te bewijzen. De niet-betaling van één enkele factuur op haar vervaldag maakt alle andere facturen, zelfs niet-vervallen, onmiddellijk opeisbaar.


8/ Het trekken, aanvaarden of in omloop brengen van wissels of andere verhandelbare documenten brengt geen schuldvernieuwing met zich mee en houdt geen afwijking van deze voorwaarden in.


9/ Vergelijking van vorderingen. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, maken alle vorderingen op eenzelfde klant, ongeacht hun juridische aard of de voorwaarden die eraan zijn verbonden, deel uit van één enkel contract, waarvan de wederzijdse verplichtingen elkaar voortdurend compenseren.


10/ Wij zijn slechts gebonden door verbintenissen aangegaan door onze vertegenwoordigers of agenten buiten het toepassingsgebied van deze voorwaarden na uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding door onze directie.


11/ In geval van niet-nakoming door de koper van zijn verplichtingen, zal de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden/opgeschort worden. De schadevergoeding wegens niet-nakoming door de koper is vastgesteld op 15% van de koopprijs met een minimum van 500 euro. Bovendien behouden wij ons het recht voor om nakoming in natura te vorderen en/of daadwerkelijke schade te bewijzen.


12/ Indien ons vertrouwen in de solvabiliteit van de koper wordt ondermijnd, onder meer als gevolg van gerechtelijke executiemaatregelen tegen de koper of om andere aanwijsbare redenen, behouden wij ons het recht voor, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk zijn verzonden, de order geheel of gedeeltelijk op te schorten totdat de koper de nodige waarborgen biedt voor de correcte nakoming van zijn verplichtingen. In geval van weigering door de koper, wordt dit beschouwd als niet-nakoming van een verplichting van de koper zoals bepaald in artikel 11 en is dit artikel onverkort van toepassing.

13/ Clausule van eigendomsvoorbehoud. De goederen blijven onze eigendom tot volledige betaling van de hoofdsom, schadeloosstelling, rente en kosten. Alle risico's zijn voor rekening van de koper. Wij behouden de betaalde voorschotten als compensatie voor eventuele verliezen bij wederverkoop. Indien de koper de ons toebehorende goederen, zelfs in bewerkte toestand, verkoopt, draagt hij alle hieruit voortvloeiende vorderingen aan ons over. Hij verbindt zich ertoe zijn contractuele partner van dit feit in kennis te stellen.


14/ Bevoegdheid en toepasselijk recht. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Antwerpen, of die van onze vestigingsplaats, of die van de woonplaats/hoofdzetel van de koper, naar onze keuze, bevoegd. Voor geschillen die onder de bevoegdheid van de vrederechter vallen, is de vrederechter van Antwerpen VII bevoegd.  In elk geval zijn alleen de Belgische rechtbanken bevoegd en is alleen het Belgisch recht van toepassing.


15/ De niet-toepassing van één of meer bepalingen van deze voorwaarden kan door de koper nooit als een verzaking worden beschouwd. De ongeldigheid van een of meer artikelen of een deel van een artikel tast de geldigheid van deze voorwaarden niet aan. In ieder geval hebben onze voorwaarden voorrang op die van de koper, die - door het plaatsen van zijn bestelling - afstand doet van zijn eigen algemene voorwaarden en er geen aanspraak meer op maakt.


16/ * = zolang de voorraad strekt


U kunt onze prijslijst altijd raadplegen op onze website na registratie: http:/www.edialux.be/fr/pco/login